HET BESCHERMEN VAN PRIVACY

COPYRIGHT

Deze website is ontworpen door Camp Counselors USA (“CCUSA”). De gehele website is door CCUSA beschermd met auteursrecht. Alle rechten zijn in deze voorbehouden. CCUSA en de programma’s van CCUSA zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en beschermde handelsmerken ook in overige landen. Het is verboden om welke delen van deze website dan ook te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, opnieuw te verspreiden, te verzenden of te publiceren zonder schriftelijke toestemming van CCUSA. Het is daarentegen wel toegestaan om pagina’s van deze website te printen voor persoonlijk gebruik.

DISCLAIMER

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en het is niet gegarandeerd dat alle inhoud actueel, accuraat of compleet is. Deze website is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

PRIVACY VERKLARING

CCUSA heeft deze privacy verklaring opgesteld om onze toewijding ten aanzien van het privacybeleid te bevorderen. Nu volgende informatie geeft onze manier van informatie verzamelen en verspreiden weer. Dit beleid is ingegaan op 1 augustus, 2005.

We behouden ons het recht voor deze verklaring te allen tijde te kunnen wijzigen. Om kennis te nemen van onze omgang met privacy, is het daarom aan te bevelen om deze verklaring zo nu en dan opnieuw te bekijken. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de voorwaarden van deze verklaring.

Om hulp te bieden bij het vaststellen van problemen aan onze server, om onze website te beheren, om brede demografische informatie te vergaren en om gebruikersstatistieken te produceren, kan het zijn dat we informatie verzamelen zoals:

 • IP adres
 • Land van herkomst

We zullen uw informatie (inclusief uw e-mailadres) niet doorgeven aan derden tenzij (1) u toestemming heeft gegeven, (2) we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of (3) het gebeurt om de rechten, eigendommen en veiligheid van CCUSA te beschermen. Dit omvat ook de preventie van, de opsporing van, het onderzoek naar of de vervolging van aanvallen gericht op onze website of ons netwerk.

Deze website bevat links naar andere websites. CCUSA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de privacy bepalingen of inhoud van deze websites.

SOORTEN PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERGAREN

We verzamelen niet-openbare persoonlijke gegevens van je die (1) je ons hebt aangeleverd, of (2) we met jouw toestemming hebben verkregen. Voorbeelden van dit soort informatie zijn:

 • Naam
 • Geslacht
 • Student status
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

BELEID TEN AANZIEN VAN HET VRIJGEVEN VAN INFORMATIE

Wij geven geen persoonlijke gegevens over potentiële, huidige en voormalige deelnemers vrij, die zijn verkregen gedurende de periode van samenwerking, aan personen die niet behoren tot onze eigen vertegenwoordigers of werknemers. Dit beleid is van toepassing, tenzij (1) u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, (2) we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of (3) het dient te gebeuren om de rechten, eigendommen en veiligheid van CCUSA te beschermen. Houdt u er rekening mee dat we mogelijk gedwongen kunnen worden informatie van deze aard vrij te geven als daar middels een dagvaarding van een rechtbank of bureau om wordt gevraagd.

HET BESCHERMEN VAN DE GEHEIMHOUDING EN VEILIGHEID VAN DEELNEMERINFORMATIE

Het in bezit hebben van gegevens met betrekking tot kandidaten en deelnemers is inherent aan de kernactiviteiten van CCUSA. Om de geheimhouding van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, maken we gebruik van materiële, elektronische beveiligingen en beveiligingsprocedures die in overeenstemming zijn met onze professionele normen.

VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS, TOESTEMMING MET GEGEVENSVERWERKING

 1. Deelnemers worden geïnformeerd over het feit dat hun persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en wanneer nodig worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract. (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR).
  Overeenkomstig Art. 49 para 1 lit. b GDPR; dit verwerken omvat het overdragen van persoonlijke gegevens naar de USA en Canada, ter uitvoering van het contract, inclusief de overdracht van persoonlijke gegevens naar werkgevers, inclusief mogelijke werkgevers, in the aangegeven landen. Privacy bescherming van gegevens is in deze landen niet zo groot als onder de Europese wetgeving. Data Manager is verplicht adequate maatregelen te treffen om de persoonlijke gegevens van deelnemers, in deze landen  te beschermen.
 2. Deelnemers stemmen bij deze in met het verwerken en gebruiken van bijzondere persoonlijke gegevens (bijv. ras en etnische afkomst, religieuze of ideologische levensovertuiging, of het verwerken van biometrische kenmerken ter duidelijke identificatie van een persoon) overeenkomstig Art. 9 para. 2 lit. a GDPR.
 3. Deelnemers worden op de hoogte gebracht van het feit dat het geven van hun toestemming niet nodig is. Ze zijn niet verplicht er mee in te stemmen, en er zijn geen nadelige gevolgen bij weigering.
 4. Deelnemers hebben het recht hun instemming ten alle tijden te herroepen door dit schriftelijk aan te geven bij de Data Manager.
 5. De Data Manager bewaart de persoonlijke gegevens zo lang als noodzakelijk is voor het uitvoeren van het contract en het naleven van de visum regelgeving van de U.S. Department of State.
  Deelnemers hebben het recht te mogen weten welke van hun persoonlijke gegevens zijn verwerkt, en kunnen hier, op verzoek, kennis van nemen.
  Deelnemers hebben het recht de Data Manager schriftelijk te verzoeken correcties door te voeren in persoonlijke gegevens die inaccuraat zijn, op verzoek, zonder onnodig uitstel.
  Onder de voorwaarden van Art. 17 para. 1 GDPR hebben deelnemers het recht hun persoonlijke gegevens te laten verwijderen door de Data Manager, op verzoek, zonder onnodig uitstel.
  Onder de voorwaarden van Art. 18 para. 1 GDPR hebben deelnemers het recht hun persoonlijke gegevens te laten beperken door de Data Manager, op verzoek, zonder onnodig uitstel.
  Deelnemers hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Art. 77 GDPR.

BEVEILIGING

Deze website beschikt over materiële, elektronische beveiligingen en beveiligingsprocedures die beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van de informatie die onder onze controle valt.

COOKIES

CCUSA maakt gebruik van cookies en kan deze op uw computer plaatsen. Een cookie is een klein bestandje met gegevens die door uw web browser geplaatst wordt en opgeslagen wordt op de harde schijf. CCUSA gebruikt cookies voornamelijk om uw voorkeuren zoals bijvoorbeeld het geselecteerde thuisland te onthouden, om uw bezoeken op onze website te personaliseren en om u te helpen uw navigatie op onze website te vereenvoudigen. Cookies zijn niet strikt noodzakelijk en u kunt de browser eventueel zo instellen dat cookies worden geaccepteerd of geweigerd, of dat u een melding krijgt als een cookie geplaatst wordt. Het kan voorkomen dat u bepaalde onderdelen van onze CCUSA website niet kan bereiken als u de cookies heeft uitgeschakeld.

KEUZE/AFMELDEN

Mocht u uw e-mailadres willen wijzigen, of wilt u zichzelf afmelden voor e-mailberichten van CCUSA neem dan contact op met het Nederlandse CCUSA kantoor. Echter, zoals is bepaald in iedere CCUSA Programma Overeenkomst, moet CCUSA de mogelijkheid hebben om huidige, betalende CCUSA deelnemers te kunnen contacteren via e-mail vanaf het moment van aanmelding voor een programma tot aan de voltooiing van een programma. Na voltooiing van een CCUSA programma, kan een voormalig deelnemer zich afmelden voor het ontvangen van e-mails van CCUSA.

CONTACT

Mocht u vragen hebben over dit privacy beleid, de toepassingen van deze website, of uw omgang met deze website, neemt u dan alsjeblieft via email contact met ons op: info@ccusa.com

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Met het bezoeken van, gebruiken van, of bekijken van deze website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden overeenkomst (“Terms of Use”) en dient u zich hieraan te houden. CCUSA kan deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment herzien door deze plaatsing te vernieuwen. Indien u deze website bezoekt, gebruikt of bekijkt nadat de herziening heeft plaatsgevonden dan zult u zich hieraan dienen te houden. Het is daarom raadzaam deze pagina zo nu en dan te bekijken om te zien of er veranderingen zijn aangebracht in de gebruiksvoorwaarden. Mocht u het niet eens zijn met deze gebruiksvoorwaarden dan verzoeken we u deze website te verlaten.

DE INFORMATIE DIE DOOR DE CCUSA WEBSITE AANGEBODEN WORDT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR ALGEMENE INFORMATIEVE DOELEINDEN EN IS NIET BEDOELD ALS EEN COMPLETE BESCHRIJVING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN UITSLUITINGEN VAN TOEPASSING OP IEDERE DOOR CCUSA AANGEBODEN SERVICE. CCUSA TRACHT UITERAARD DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE ZO ACTUEEL EN NAUWKEURIG MOGELIJK TE HOUDEN. ECHTER, DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE INCLUSIEF LINKS NAAR DE INHOUD VAN WEBSITES VAN DERDEN, IS ALS DUSDANIG AANGEBODEN EN ZONDER WAARBORG, NOCH UIDRUKKELIJK, NOCH STILZWIJGEND. CCUSA NEEMT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN, OF AFHANKELIJKHEID VAN, DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE.

WAARBORG VAN WELK SOORT DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, ZIJN BIJ DEZE UITGESLOTEN TOT DE HOOGST WETTELIJK TOEGELATEN MATE. CCUSA BIEDT GEEN WAARBORG EN VERWERPT BEPAALDELIJK IEDERE VERPLICHTING, DAT DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE TE ALLEN TIJDEN ACCURAAT, COMPLEET OF BESCHIKBAAR ZAL ZIJN.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

TOT DE HOOGST WETTELIJK TOEGELATEN MATE, KUNNEN CCUSA en onze partners, zakenrelaties, agenten, gevolmachtigden, werknemers, onderaannemers, rechtverkrijgenden, opvolgers en dochterondernemingen NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN DOOR U OF WELK ANDER PERSOON DAN OOK VOOR BESCHADIGING OF VERWONDING, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG, SPECIALE, INCIDENTELE, OF AANVULLENDE SCHADE, PERSOONLIJK LETSEL, MENTAAL OF EMOTIONEEL LEED ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE MATERIALEN DIE OP DEZE WEBSITE AANGEBODEN ZIJN. DIT BETREFT OOK, MAAR IS NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN DOOR U OF DOOR ANDEREN ONDERNOMEN ACTIES IN AFHANKELIJKHEID VAN DE INFORMATIE DIE DEZE WEBSITE BEVAT. U ERKENT SPECIFIEK DAT CCUSA NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR KWETSENDE, EERROVENDE, OF ILLEGALE HANDELSWIJZEN VAN BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE, OF GEBRUIKERS VAN INFORMATIE VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE. U GAAT ER MEE AKKOORD DAT CCUSA NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN VOOR SCHADE VALLEND ONDER INDEMNITEIT, INCLUSIEF, ZONDER UITZONDERING, AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT CONTRACT, VERWAARLOZING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, PATENT OF AUTEURSRECHT OVERTREDING, OF OP ANDERE MANIER. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKEN DEZE RESTRICTIES VAN AANSPRAKELIJKHEID.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord CCUSA en onze partners, zakenrelaties, agenten, gevolmachtigden, werknemers, onderaannemers, rechtsverkrijgers, opvolgers en dochterondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en veilig te stellen ten aanzien van welke claims, eisen, aansprakelijkheid, veroordelingen, verliezen, schades, kosten, inschrijfgelden, en uitgaven dan ook. Dit alles inclusief maar niet beperkt tot aannemelijke advocaatkosten ontstaan door, of in relatie tot uw gebruik van deze website of uw daden of nalatigheid gerelateerd aan deze website, inclusief maar niet beperkt tot: (1) overtreding van of verduistering van enig intellectueel eigendomsrecht, (2) kwaadsprekerij, laster, smaad, obsceniteit, pornografie, of schending van de privacy of publiciteitsrechten, (3) spamming, of enige andere kwetsende ergering of illegaal gedrag of schending van deze overeenkomst, of (4) iedere vorm van schade of vernieling aan onze website, of aan ons of een ander persoon veroorzaakt door of anderszins het resultaat van uw daden of nalatigheid.

BEËINDIGING DOOR SCHENDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor vermoedelijke schending van deze gebruiksvoorwaarden te onderzoeken. Indien we kennis nemen van mogelijke schendingen, kunnen we ons genoodzaakt zien een onderzoek in te stellen, wat eventueel inhoudt dat wij informatie van u dienen te verkrijgen, van andere betrokken gebruikers en de reclamant, indien aanwezig, en het onderzoeken van ander materiaal. Mogelijk schorten we onze dienstverlening tijdelijk op, of verwijderen we definitief het betreffende materiaal van onze servers, annuleren we berichten, geven we u een waarschuwing, of schorsen of beëindigen we uw toegang tot onze diensten. We zullen per geval, en naar eigen goeddunken, bepalen welke actie ondernomen zal worden in reactie op de schending.

U erkent bij deze ook dat het door u breken van deze gebruiksvoorwaarden kan resulteren in onmiddellijke en onherstelbare schade aan CCUSA, die niet te compenseren is door middel van een financiële schadevergoeding alleen en dat CCUSA zodoende recht zal hebben op een billijke tegemoetkoming middels rechterlijk bevel om u te dwingen alle vormen van ongeoorloofd gebruik van deze website te staken. Uw schending van deze gebruiksvoorwaarden geeft CCUSA ook het recht juridische stappen tegen u te ondernemen voor alle andere beschikbare vormen van verhaal, zowel financieel als billijk.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst zal onderworpen zijn aan de wetten van de Amerikaanse staat Californië. U gaat er mee akkoord dat een eventueel juridische proces tussen u en CCUSA uitsluitend zal voorkomen in een federale of statelijke rechtbank met een bevoegde jurisdictie in de staat Californië.

ALGEMENE INFORMATIE

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en CCUSA en zijn bepalend voor uw gebruik van deze website. Deze overeenkomt vervangt iedere eerdere overeenkomst tussen u en CCUSA. Een ontheffing van enige schending van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden zal niet als ontheffing geacht worden in geval van herhaling van dergelijke schending, of op welke wijze dan ook andere voorwaarden uit deze gebruiksvoorwaarden beïnvloeden.

Wanneer CCUSA enig recht of enige bepaling van de gebruiksvoorwaarden niet uitoefent of afdwingt betekent dat niet dat CCUSA van dat recht of die bepaling afziet. Als een bepaling van de gebruiksvoorwaarden ongeldig geacht wordt, stemmen de partijen er desondanks mee in dat het gerechtshof dient te trachten uitvoering te geven aan de intentie van de partij zoals die in de bepaling besloten ligt en tevens blijven de andere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. U gaat er mee akkoord dat ongeacht enige wet of regelgeving die anderszins bepaalt, elke claim of reden voor een juridische proces die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van deze website of de gebruiksvoorwaarden binnen één (1) jaar nadat de claim of reden voor een juridische proces is ontstaan aanhangig moet worden gemaakt of anders voor altijd wordt uitgesloten.

ERKENNING

U erkent dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen, en dat deze gebruiksvoorwaarden dezelfde status en geldigheid hebben als een ondertekende overeenkomst.

Deze gebruiksvoorwaarden en andere regels zijn oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal. Deze Nederlandse versie kan door vertaling van de Engelse versie afwijken. Bij conflicten of discrepanties zal de Engelse versie van deze gebruiksvoorwaarden en andere regels altijd doorslaggevend zijn. Aan de Nederlandse versie kunnen dus geen rechten ontleend worden.